Vizyon Misyon ve Politikalarımız

Vizyonumuz;

Döküm sektöründe yenilikçi, güçlü, çevreye ve insana duyarlı, uluslararası güvenilirliği yakalamış ürünler üreterek; dünya çapında tercih edilen bir marka ve dünya şirketi olmak.

 

Misyonumuz;

Döküm sektörü alanında; Yurt içinde ve Yurt dışındaki müşterilerine, döküm teknolojileri kazanımlarıyla, nihai kullanımlı ürünler geliştirip üretmek ve sürekli iyileştirmeyi ilke edinmek

 

Kalite Politikamız;

Firmamız; döküm sanayi sektöründe öncü, güvenilir ve müşteri odaklı bir kuruluş olmayı kendine görev bilmiştir.

Bu amaca yönelik olarak firmamız;

  • Kalite yönetim sistemimizin ISO 9001 standardının gereklerini yerine getirecek şekilde dokümante edilmesi ve sürekli iyileştirilmesi, 
  • Toplam Kalite felsefesini esas alarak, takım ruhu ile şirket ve birim hedeflerine ulaşılması,
  • Sürekli iyileştirme yaklaşımı doğrultusunda tüm süreçlerimizdeki verimliliğin uluslararası düzeyde rekabet edebilecek seviyeye yükseltilmesi,
  • Üretim faaliyetlerimizin; Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemlerini baz alarak entegre olarak yönetilmesi ile, döküm sektöründe kalite açısından öncülük gösteren örnek bir kuruluş olmak için tüm gücümüzle çalışmak,
  • Müşteri geri bildirimlerini etkin bir şekilde yönetmek, kaynakların etkin kullanımı ile zamanında teslimat yapmak ve sürekli iyileştirmeyi amaçlayan bir kalite yönetim sistemi oluşturmak,
  • Çalışanların farkındalığını arttırarak, başarıya ulaşmayı hedeflemiştir.

 

 

 

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız;

İş sağlığı ve Güvenliği ile ilgili bütün yasal mevzuatlara uymak,

Mesleki hastalıkları ve iş kazalarını kaynağında önlemek,

İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili çalışmaları, teknolojik gelişmeleri de takip ederek sürekli iyileştirmeler yaparak güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak,

İş  Sağlığı  ve  Güvenliği  konusunda  bütün  personele   eğitim  vererek  çalışanların  katılımını sağlamaktır.

 

 

Çevre Politikamız;

Uluslararası Çevre Mevzuatı, Türk Çevre Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uymak,

“TS EN ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi”ni kurmak, üretim faaliyetlerini Çevre Yönetim Sistemini uygulayarak gerçekleştirmek,

Çalışanlarımızın çevresel duyarlılıklarını geliştirmek ve sürdürülebilir çevre bilincini oluşturmak için eğitimler vermek,

Hammadde ve enerji kaynaklarını verimli kullanmak,

Sürdürülebilir atık yönetimi ile atığı kaynağında azaltmak, yeniden kullanmak ve geri kazanmak, mümkün olmadığı durumlarda çevre mevzuatı kapsamında bertaraf etmektir.

 

 

İnsan Kaynakları Politikamız;

İnsan Kaynakları Politikamızın temel hedefi; Şirketimizin kurumsal yapısına uygun insan kaynağının seçilmesi ve rekabet avantajı yaratmaya yönelik gerekli eğitim, gelişim ve yetiştirme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinin sağlanması ile ortak bir kurum kültürünün oluşturulmasıdır.

Ayrıca; Şeffaflık, Dürüstlük, İnsana ve Çevreye Saygı, Müşteri ve Çalışanların Mutluluğu ve Güvenilirlik değerlerini ön planda tutan ve yönetimin her adımında bu değerleri benimseyen çalışanlarıyla yola devam etmeyi amaçlamaktadır.

 

 

 

 

 

Enerji Politikamız;

Şenkaya Çelik Döküm A.Ş., Paris iklim anlaşması temeli baz alınarak iklim değişikliği sonuçlarına karşı sorumluluğunun bilincinde bir kurum olarak, gelecek kuşaklara yaşanabilir bir dünya bırakmanın gereğine inanmaktadır.

Sürdürülen çalışmalar aşağıdaki alanlarda yoğunlaşmaktadır:

 

• Enerji yoğunluğunun, Dünya standartları seviyesine indirilmesi

• Etkin enerji ve kaynak yönetimi

• Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı

• İklim değişikliği etkilerini azaltmaya yönelik verimlilik artırıcı projelerinin geliştirilmesi ve sistemlerin iyileştirilmesi

• Yakıt ve hammadde alternatiflerinin değerlendirilmesi

• Atık geri kazanımı üzerine projelerin geliştirilmesi

 

ETİK İLKELERİMİZ

Şirketimizin profesyonellik, dürüstlük ve güvenle anılmasının devamı ve daha ileri noktaya taşınması, tüm çalışanlarının birincil sorumluluğudur. Bu çerçevede, Şirket çalışanlarından beklenenler aşağıda sıralanmıştır:

• Tüm yasalara daima uymak,

• Temel ahlaki ve insani değerler çerçevesinde görevlerini yerine getirmek,

• Tüm ilişkilerinde karşılıklı yarar sağlamak amacıyla adaletli, iyi niyetli ve anlayışlı davranmak,

• Her ne amaçla olursa olsun kişi ve kuruluşlardan hiçbir şekilde haksız kazanç sağlamamak, rüşvet almamak ve vermemek,

• Açıkça yetkilendirilmedikçe şirketi taahhüt altında bırakacak bir davranışta, beyanda ya da yazışmada bulunmamak,

• Diğer çalışanları rahatsız edecek ve/veya zarara uğratacak davranışlarda bulunmamak,

• Şirketin bilgi ve bilgi sistemleri de dahil tüm maddi ve gayri maddi varlıklarına şahsi malı gibi özen göstermek,

• Şahsi çıkar ve/veya siyasi aktivite ve çıkar için mesai zamanını ve şirket kaynaklarını doğrudan ve dolaylı olarak kullanmamak.

• Müşterilerimizin, çalışanlarımızın, tüketicilerin ve diğer kişilerin kişisel verilerinin gizliliğini ve güvenliğini korumak ve bu bilgiyi nasıl kullanacağımızı düzenleyen kanunlara uygun hareket etmek

• İş performansınıza ya da kurum adına verdiğiniz kararlara etki edebilecek faaliyetlerden ya da maddi çıkarlardan kaçınmak,

• Çevrenin iyileştirilmesi girişimlerini desteklemek ve çevre üzerindeki olumsuz etkimizi azaltmak için çaba göstermek,

• Şirketimiz, işyerinde ve işbaşında, işçi sağlığı ve iş güvenliğini tam anlamıyla sağlamak amacıyla konulan kural ve talimatlara uygun hareket etmek ve gerekli önlemleri almak,

• İşyeri ve/veya işçiler bakımından tehlike arz eden veya yasa dışı nitelikteki hiçbir eşya ya da maddeyi işyerinde bulundurmamak,

• İnsan haklarına saygılı olmak,

çalışanlarla ilişkiler açısından temel prensipleri oluşturur.

Size daha iyi, hızlı ve güvenli bir kullanım sağlamak amacıyla web sitemizde çerezleri kullanıyoruz. Çerez Politikamızı inceleyiniz.